Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DAVO CAR s.r.o. ke smlouvám o užívání vozidel.
 

                                                                           1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy o užívání vozidla (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem společností DAVO CAR s.r.o., se sídlem U Tvrze 669/40B, Praha 10, 108 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 127594, na straně jedné (dále jen „poskytovatel“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou ve smlouvě o užívání, jako uživatelem na straně druhé ( dále jen „uživatel“).
1.2. Na základě smlouvy poskytovatel přenechává uživateli vozidlo (dále jen „vozidlo“) včetně jeho součástí a příslušenství a doplňků a služeb specifikovaných ve smlouvě za nájemné sjednané ve smlouvě a uživatel uvedené vozidlo přejímá do užívání a zavazuje se zaplatit poskytovateli sjednané nájemné.
1.3. Uživatel se zavazuje zaplatit kauci ve výši sjednané ve smlouvě a platit další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně případné náhrady vzniklé škody. Nezaplacení kauce, nájemného a dalších plateb spojených s užíváním vozidla je považováno za podstatné porušení smlouvy.
1.4. Kauce složená uživatelem při podpisu smlouvy bude zúčtována při vrácení vozidla poskytovateli, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Poskytovatel je oprávněna proti složené kauci započíst veškeré své pohledávky za uživatelem vyplývající ze smlouvy, jakož i z jiných smluvních vztahů uzavřených mezi poskytovatel a uživatelem. V případě snížení složené kauce z důvodu započtení je uživatel povinen jistotu doplatit do původní výše, a to do 10 dnů od doručení výzvy poskytovatele na emailovou adresu uživatele. Nedoplacení kauce do původní výše je považováno za podstatné porušení smlouvy.
1.5. Po skončení doby užívání bude kauce, resp. její zbývající část, došlo-li k jejímu čerpání, vrácena uživateli, převodem na účet uživatele, a to ve lhůtě 30 dnů od protokolárního vrácení vozidla a kumulativně zaplacení všech pohledávek poskytovatele za uživatelem.
1.6. Je-li uživatel v prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb spojených s užíváním vozidla dle smlouvy, je povinen poskytovateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení se zaplacením odměny či jakékoli jiné splatné pohledávky delší než 15 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy.


                                                                          2. Předání, vrácení a odebrání vozidla 

2.1. O předání a převzetí vozidla je vždy sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
2.2. Poskytovatel se zavazuje předat uživateli vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě sjednaném ve smlouvě. Veškerá poškození (závady, poškození, apod.), příp. jiné připomínky vztahující se k vozidlu, musí uživatel písemně uvést v protokole o předání vozidla, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v protokole o předání vozidla, odpovídá uživatel a poskytovatel je oprávněna požadovat náhradu škody za poškození vozidla, a to nejméně v částce nákladů na opravu takového poškození.
2.3. Uživatel se zavazuje vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.
2.4. Uživatel je povinen vrátit poskytovateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném v předávacím protokole.
2.5. Uživatel se zavazuje vrátit poskytovateli vozidlo čisté. V případě vrácení znečištěného vozidla v interiéru a/nebo exteriéru se uživatel zavazuje poskytovateli zaplatit částku maximálně ve výši 5.000,- Kč jako poplatek za vyčištění vozidla, resp. dle skutečně vynaložených nákladů na vyčištění vozidla.
2.6. Pokud uživatel vrátí vozidlo ve znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu vozidla, uvede se tato skutečnost v protokole o vrácení vozidla a poskytovatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození vozidla, která budou zjištěna až po jeho vyčištění/umytí, tj. i ta která nebudou uvedena v protokole o vrácení vozidla.
2.7. V případě ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy či jiného důvodu ukončení smlouvy je uživatel povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit poskytovateli.
2.8. Předčasný zánik smlouvy na žádost uživatele lze sjednat mezi uživatelem a poskytovatelem dohodou.
2.9. V případě prodlení uživatele s vrácením vozidla poskytovateli se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli částku ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vrácením vozidla po skončení doby užívání. V případě prodlení uživatele s vrácením vozidla poskytovateli se uživatel dále zavazuje zaplatit poskytovateli bezdůvodné obohacení odpovídající výši odměny sjednané ve smlouvě.
2.10. Uživatel je povinen vozidlo vrátit na výzvu poskytovatele, dostane-li se uživatel do prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 15 (patnáct) dnů.
2.11. Pokud uživatel vozidlo v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami nevrátí poskytovateli, je poskytovatel oprávněn vozidlo uživateli odebrat, a to i bez předchozího oznámení nebo i proti jeho vůli; náklady spojené s odebráním vozidla nese uživatel.
2.12. Jsou-li s vráceným nebo odebraným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást, nebo za příslušenství vozidla, zajistí poskytovatel jejich protokolární převzetí do úplatné úschovy. Na žádost uživatele je poskytovatel povinen informovat uživatele o místě úschovy, kde si uživatel může uvedené věci převzít a zajistí na žádost uživatele vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si uživatel tyto věci do třiceti (30) dnů po vrácení nebo odebrání vozidla, je poskytovatel oprávněn k jejich prodeji na náklady uživatele. Výtěžek z prodeje snížený o náklady spojené s tímto prodejem poukáže poskytovatel na poslední známý bankovní účet uživatele nebo jej započte na případný dluh uživatele.
2.13. Pokud byly s vozidlem odejmuty i jiné věci, které nejsou předmětem užívání, a uživatel poskytovatele na tuto skutečnost při odebírání vozidla neupozorní, neodpovídá poskytovatel za škodu, která tímto uživateli vznikne.
2.14. Uživatel podpisem smlouvy a těchto obchodních podmínek potvrzuje svůj souhlas s oprávněním poskytovatele odebrat vozidlo dle ustanovení odst. 2.11. těchto OP. Uživatel se tímto zároveň zavazuje k povinnosti strpět odebrání vozidla a poskytnout k němu potřebnou součinnost.
2.15. Uživatel bere na vědomí, že vozidlo je vybaveno systémem monitorování polohy, který je instalován za účelem zjištění polohy vozidla v případě krádeže, nehody či jeho poruchy a pro případ zjištění polohy vozidla v případě postupu dle ustanovení bod 2.11. těchto VOP. Systém monitorování polohy vozidla neslouží ke sledování pohybu vozidla v průběhu jeho užívání uživatelem a údaje o poloze vozidla v průběhu užívání nejsou zaznamenávány ani dále uchovávány. V případě aktivní služby Carlokátor jsou zaznamenávány informace o poloze a stavu vozidla.


                                                                           3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.V případě uživatele, který je právnickou osobou, se uživatel zavazuje, že vozidlo nepřenechá do užívání jiné právnické nebo fyzické osobě, vyjma zaměstnanců uživatele a statutárního orgánu uživatele. V případě uživatele, který je fyzickou osobou, se uživatel zavazuje, že vozidlo nepřenechá do užívání jiné právnické nebo fyzické osobě, vyjma časově omezené zápůjčky (v rozsahu max 24 hod) osobám blízkým uživateli dle § 22 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Uživatel se dále zavazuje zajistit, aby vozidlo nebylo přenecháno do užívání kterékoli třetí osobě, vyjma osob vyjmenovaných v tomto odstavci. Uživatel rovněž nesmí postoupit smlouvu (převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy) na třetí osobu. Učiní-li tak, bere uživatel na vědomí, že postoupení smlouvy bude neplatné se všemi důsledky (právní, náhrada škody a ztrát apod.).
3.2. Uživatel je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích a dodržovat při tom všechny dopravní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla.
3.3. Uživatel je povinen starat se o vozidlo tak, aby na vozidlu nevznikla škoda. Uživatel je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče, dokumenty a/nebo jiné cenné věci a řádně vozidlo uzamknout. Uživatel se nesmí s vozidlem zúčastňovat automobilových soutěží, nesmí přetěžovat vozidlo nebo na něm provádět jakékoli změny a úpravy. Uživatel nesmí používat vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu (včetně testovacích okruhů se statusem veřejné zpoplatněné komunikace, které jsou i přesto výhradně používány pro testovací sportovní, závodní a obdobné jízdy), a/nebo používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku (např. jako taxi, UBER apod.) a/nebo pro potřeby své podnikatelské činnosti (např. autoškola apod.). V případě, že uživatel poruší kteroukoli z povinností uvedených v tomto odstavci, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3.4. Uživatel se zavazuje umožnit poskytovateli přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je vozidlo uživatelem užíváno řádným způsobem. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3.5. Pravidelné servisní prohlídky vozidla nese na svůj náklad poskytovatel. Uživatel je povinen informovat poskytovatele o nutnosti pravidelné servisní prohlídky vozidla či nutnosti jakýchkoli jiných servisních zásahů indikovaných vozidlem či zjištěných uživatelem a vozidlo za tímto účelem přistavit poskytovateli, popřípadě zabezpečit jejich provedení dle pokynů poskytovatele. Uživatel je povinen umožnit provedení oprav, údržby, prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nesplnění, resp. porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá nárok poskytovatele na náhradu škody odpovídající nákladům na opravu vozidla v celém rozsahu a stejně tak náhradu škody spočívající v případném snížení hodnoty vozidla v důsledku takového jednání uživatele.
3.6. Náklady spojené na servisní prohlídky vozidla dle ustanovení bodu 3.5. těchto VOP nese poskytovatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nadměrného užívání vozidla, nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek smlouvy uživatelem nebo osobami, kterým uživatel umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na servis/opravu vozidla v plném rozsahu uživatel a dále uživatel odpovídá v plném rozsahu za škodu, která poskytovateli v důsledku takového jednání vznikne.
3.7. Po dobu servisu vozidla nemá uživatel nárok na náhradní vozidlo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nehody zaviněné uživatelem nebo v případě nehody, kdy nebylo možné viníka zjistit, se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu odpovídající výši odměny za dobu, kdy bude vozidlo neschopné provozu, resp. za dobu odpovídající době opravy.
3.8. Uživatel má povinnost, nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, kontaktovat poskytovatele a dle jeho pokynů zajistit výměnu pneumatik, popřípadě pneumatik včetně disků (z důvodu změny ročního období), a to nejpozději v termínu vždy do 1. listopadu a 31. března každého kalendářního roku. V případě porušení této povinnosti uživatelem se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50% nájemného sjednaného ve smlouvě.


                                                                           4. Pojištění

4.1. Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Uživatel odpovídá poskytovateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla uživateli do jeho vrácení poskytovateli.
4.2. V případě nehody zaviněné uživatelem (resp. jeho zaměstnancem) či odcizení vozidla se uživatel zavazuje zaplatit spoluúčast ve výši uvedené v záhlaví smlouvy. Uživatel je dále povinen uhradit poskytovateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky určené pojišťovnou.
4.3. V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby nebo v případě vzniku škody na majetku třetí osoby, je uživatel vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Uživatel je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je uživatel povinen neprodleně předat poskytovateli, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody.
4.4. V případě vzniku škody odcizením vozidla je uživatel povinen ihned odevzdat poskytovateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá poskytovateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Uživatel je povinen poskytovat policii, poskytovateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci případného soudního řízení.
4.5. Smluvní strany sjednaly, že případné škody na vozidle, které nebudou kryty sjednaným pojistným krytím, uživatel uhradí poskytovateli náhradu škody dle cenové kalkulace autorizovaného servisu.
4.6. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami havarijního pojištění vozidla a souhlasí se spoluúčastí uvedenou ve smlouvě z každé pojistné události.


                                                                          5. Řešení přestupků

5.1. Pokuty za dopravní přestupky způsobené automobilem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení automobilu, hradí vždy uživatel v plné výši. Za ztrátu dokladů bude účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Za ztrátu klíčů od vozu bude účtován poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů na pořízení náhradního klíče.
5.2. Poskytovatel a uživatel se v souvislosti s hrazením pokut, za dopravní přestupky dohodli, že dojde – li ke spáchání dopravního přestupku uživatelem v době užívání vozidla a správní orgán (Policie ČR, Městská (obecní) policie a jiné orgány např. správní orgány obcí) zašle poskytovateli či osobě evidované v registru vozidel výzvu k uhrazení částky podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, poskytovatel či osoba povinná jako provozovatel/vlastník zapsaná v registru vozidel tuto částku ve stanovené lhůtě správnímu orgánu uhradí. V této souvislosti se uživatel se zavazuje částku uhrazenou poskytovatlem či povinnou osobou příslušnému správnímu orgánu uhradit poskytovateli, a to spolu s paušálním poplatkem 200,- Kč bez DPH. Paušálním poplatkem jsou hrazeny náklady poskytovatele za úkony spojené s touto agendou. Uživatel prohlašuje, že poskytovatel není povinnen přezkoumávat správnost výzvy a uživateli nenáleží vůči poskytovateli žádný nárok na vrácení společností poskytovatele uhrazené částky, kterou poukázal na účet příslušného správního orgánu. Uživatel je povinen hradit i náklady spojené s technickými zásahy uvedených orgánů. Uživatel je povinen hradit i pokuty a vzniklé náklady za technické zásahy mimo území ČR.
5.3. V případě porušení povinností uvedených v bodu 5.2. uživatelem se uživatel zavazuje uhradit společnosti poskytovatele smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.


                                                                          6. Zánik smluvního vztahu

6.1. Smluvní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Poskytovatel je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že uživatel užívá vozidlo v rozporu se smlouvou nebo VOP, či způsobem, kterým vzniká společnosti Poskytovatele škoda, nebo hrozba škody značného rozsahu, a dále v případě, že uživatel neuhradí včas fakturované platby či porušuje-li povinnosti sjednané ve smlouvě či v těchto VOP podstatným způsobem.
6.2. Poskytovatel je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního či insolvenčního řízení proti uživateli. Uživatel je povinen o této skutečnosti společnost poskytovatele informovat.
6.3. Poskytovatel je oprávněna odstoupit od smlouvy též v případě podstatného porušení jakékoli jiné smlouvy o užívání vozidla uzavřené s uživatelem.
6.4. Uživatel je povinen v případě zániku smlouvy z důvodů uvedených v bodě 6. Zánik smluvního vztahu bod 6.1., 6.2., 6.3. vrátit společnosti poskytovatele vozidlo ke dni zániku smlouvy, pokud není se společností poskytovatele dohodnut jiný termín vrácení vozidla.


                                                                          7. Ostatní smluvní ujednání

7.1. V souvislosti s uzavřením vzájemného smluvního vztahu nebo se vstupem do jednání o nájmu vozidla, prodeji či zakoupení služby nebo jiných produktů dochází ke zpracování osobních údajů. Společnost DAVO CAR, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. "GDPR"). Žádosti o více informací o zpracování osobních údajů, přístupu k nim, jejich přenositelnosti, omezení zpracování, opravě, výmazu, právu vznést námitku či vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování směřujte na adresu poverenec@davocar.cz, stejně jako jakékoliv požadavky na výmaz, anonymizaci atd.
7.2. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně příslušnými jsou soudy v České republice a místně příslušným je obecný soud společnosti poskytovatele pokud není uživatel spotřebitelem.
7.3. 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy o pronájmu daného vozidla.
 

Březen 2024.

Všeobecné podmínky | GDPR | Plná moc (Word) | Plná moc (PDF)